Loading color scheme

Doradztwo Zawodowe

W naszej Szkole doradztwo zawodowe realizuje szkolny pedagog, Pani Joanna Wróblewska

  

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 26 w Poznaniu

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez naszą Szkołę w celu właściwego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

 

Doradztwo zawodowe jest realizowane:

 • w klasach I – VI – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na zajęciach z nauczycielem z wychowawcą
 • w klasach VII – VIII – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, na zajęciach z nauczycielem z wychowawcą
 • w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci
  i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach
 • na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczniów, systemowej koncepcji preorientacji i orientacji zawodowej

oraz doradztwa zawodowego, rozumianych jako:

 

 • Orientacja zawodowa: ogół działań o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I - VI szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.
 • Doradztwo zawodowe: uporządkowanie i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych

 

Poprzez 10 godzinny cykl zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII uczniowie uczą się:

 • określać swoje zainteresowania i predyspozycje, czyli swoją osobowość zawodową, przez rozwiązywanie różnego rodzaju testów osobowości, czy predyspozycji zawodowych.
 • dokonywać samooceny, doskonalenia mocnych stron, ponieważ znajomość siebie ułatwia im dokonanie prawidłowych wyborów.
 • tworzyć plany na przyszłość,

 

 

Typu osobowości wg Hipokratesa                 

  

Typy osobowości zawodowej wg Hollanda

 

Aby uczniowie mogli efektywnie zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną na lekcjach doradztwa zawodowego, szczegółowo poznają jak wygląda polski system edukacji. Dokonują skrupulatnej charakteryzacji każdej z typów szkół ponadpodstawowych. Poszukują, wśród różnych źródeł, informacji na temat dalszej drogi kształcenia. Zapoznawani są z procesem rekrutacji.

 

WSDZ stawia przede wszystkim na to, aby uczniowie potrafili asertywnie zaplanować ścieżkę swojego rozwoju.

Na zajęcia zapraszani są przedstawiciele poznańskich szkół ponadpodstawowych w celu zapoznania uczniów klas ósmych z charakterystyką kształcenia w poszczególnych typach szkół.

  

Źródło: http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

 

 

Warto przeczytać:

 

 1. System edukacji w Polsce, tłumaczenie w języku ukraińskim i rosyjskim

http://www.cdzdm.pl/PL-H586/cudzoziemcy-i-powracajacy.html

 1. Fundacja Ukraina

http://rosyjskieabc.blogspot.com/2015/09/system-edukacji-w-polsce-rosji-i.html

         Jak wybrać szkołę ponadpodstawową i zawód?

            Okres dojrzewania jest specyficzną i niezwykle istotną fazą w życiu każdego człowieka.  Następują w trakcie jej trwania dynamicznie  zmiany w różnych aspektach jego funkcjonowania począwszy od sfery biologicznej  poprzez przeobrażenia
 w psychice po zmiany w sferze społecznej osoby. W organizmie młodego człowieka Uaktywniają się ze zdwojona siła hormony, które wpływają na wygląd, samopoczucie, stosunek do własnego ja oraz oddziałują na relacje z innymi ludźmi.  Okres dojrzewania nie jest łatwym etapem zarówno dla rodziców, nauczycieli, ale także dla samych nastolatków.  W tym czasie mamy do czynienia ze zmniejszeniem znaczenia rodziny pochodzenia na rzecz grupy rówieśniczej w porównaniu do lat wcześniejszych. Warto zwrócić uwagę, że jest to całkowicie normalne i naturalne w tym wieku jest preferowanie spędzania czasu wolnego z osobami o podobnych zamiłowaniach, poglądach oraz trudności w dogadaniu się z rodzicami.

Oprócz tych zmian,  które  dotykają nastolatka, od młodego człowieka wymaga się podjęcia decyzji co do wyboru szkoły, zawodu. Od tego jaką szkołę i zawód wybiorą będzie zależało w mniejszym lub większym stopniu  ich przyszłe życie.
Nieliczni uczniowie wiedzą czym by chcieli zajmować się w przyszłości. Mimo nieporozumień z rodzicami, jednak w dalszym są znaczącymi osobami dla młodych ludzi i zdarza się nierzadko że  oczekują od nich wsparcia w wyborze szkoły ponadpodstawowej. Samodzielny i świadomy wybór szkoły ponadpodstawowej składa się z kilku etapów: poznania siebie, poznania rynku pracy i świata zawodów, a także poznania systemu szkolnictwa polskiego oraz poznania warunków rekrutacji.

 I Poznaj siebie

Decydując się jaką szkołę ponadpodstawową wybrać warto zacząć od poznania siebie.  Poznać siebie to znaczy poznać swoje mocne i słabe cechy charakteru, poznać swój temperament, zainteresowania, umiejętności, uzdolnienia. Poznanie siebie to także poznanie stanu swojego zdrowia, swoich możliwości i ograniczeń fizycznych.

Zainteresowania to wszystko to co lubisz robić, czemu lubisz poświęcać czas wolny, to również wszystko z czego chcesz pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, przedmioty szkolne, których nauka jest dla Ciebie przyjemnością.  Zainteresowania można podzielić na edukacyjne (np. matematyczne, biologiczno- chemiczne, językowe) oraz zawodowe (np. techniczne, społeczne, medyczne).

Uzdolnienia jest to wszystko to czego uczysz się szybko i masz  w tym zakresie najlepsze wyniki. Wszystko co przychodzi Ci łatwo nawet mimo niesprzyjających warunków.  Uzdolnienia wiązać się mogą z różnymi dziedzinami, formami działalności oraz przedmiotami szkolnymi np. uzdolnienia techniczne, przyrodnicze, plastyczne, językowe czy matematyczne.

Umiejętnościami będziemy określać wszystko to co potrafisz wykonać (niekoniecznie szybko i z najlepszym rezultatem- co można przypisać uzdolnieniom), mogą to być umiejętności określane jako interpersonalne- współpraca w grupie, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność rozwiązywania konfliktów między ludźmi.

Osobowość to inaczej charakter są to wszystkie cechy, które „pokazujesz światu” w swoim zachowaniu, usposobieniu, stylu bycia. Przejawia się w Twoim zachowaniu wobec innych, w Twoim stosunku do obowiązków nauki i pracy oraz w Twoim stosunku do samego siebie.  Przykładowe cechy, zalety to: koleżeński, prawdomówny, systematyczny, punktualny. Cechy charakteru to także wady (cechy negatywne).  Niektóre z nich mogą wpływać na wybór szkoły i zawodu np. niesystematyczność, odkładanie zazwyczaj spraw na ostatnią chwilę może być poważnym utrudnieniem w nauce w jednej z najlepszych szkół w mieście czy studiowaniu medycyny.

Przez temperament będziemy rozumieć nasz styl  funkcjonowania na co dzień, który „pokazujemy” otoczeniu  poprzez tempo, siłę i trwałość naszych reakcji- zachowań.  Temperament w przeciwieństwie do cech charakteru jest w dużej mierze wrodzony tzn. nie ma tendencji do zmiany.
Już teraz jesteś w stanie określić czy jesteś osobą opanowaną czy wybuchową?  Czy możesz pracować długo i jednostajnie czy też w takiej sytuacji szybko się męczysz? Czy pracujesz szybko czy też powoli? Czy potrafisz skupić się tylko na jednym zajęciu, czy też możesz skupiać się na wielu czynnościach jednocześnie?

Samoocena jest to ocena samego siebie, która obok wiedzy składa się na obraz siebie. Samoocena tworzy się na podstawie wszelkich informacji, jakie otrzymujesz od osób bliskich i dalszych na temat własnej osoby oraz na podstawie  informacji, które sam posiadasz na temat własnej osoby.  Właśnie od samooceny zależy czy swoje możliwości oceniasz adekwatnie (samoocena adekwatna) czy też nie doceniasz (samoocena zawyżona) lub nawet przeceniasz (samoocena zawyżona).  Samoocena wpływać będzie także na Twój wybór szkoły jeśli masz niską samoocenę, prawdopodobnie nie spróbujesz nawet wybrać szkoły o której marzysz, z obawy przed niepowodzeniem w rekrutacji. Jeśli natomiast przeceniasz swoje możliwości, możesz wybrać szkołę do której niestety nie uda Ci się dostać.
Wartości są kolejną istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę wybierając szkołę ponadpodstawową i zawód.  Wartościami nazwiemy wszystko to co jest dla Ciebie ważne, cenne i motywuje Cię do podejmowania działań.  W zakresie wyboru zawodu wartością może być dla Ciebie np. prestiż zawodu, wysokie zarobki, kierownicze stanowisko, praca dająca możliwość studiowania. W zakresie wyboru szkoły wartością może stanowić: prestiż szkoły, przygotowanie do matury, oferta nauki języków obcych, odległość od Twojego miejsc zamieszkania, atmosfera itp.

Stan zdrowia- w kontekście wyboru przyszłego zawodu stan zdrowia ma bardzo ważne znaczenie, gdyż każde stanowisko pracy wymaga innych predyspozycji, również tych zdrowotnych. Konieczne jest, abyś znał swój stan fizyczny i zdrowotny, przebyte choroby, skłonności do chorób i posiadane wady. Pomocą w tym zakresie posłuży Ci lekarz rodzinny oraz w dalszej kolejności lekarz medycyny pracy.

II Poznaj szkoły


Warto wiedzieć, że po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej uczeń ma do wyboru:
A. 4- letnie liceum ogólnokształcącego
B. 5-letnie technikum
C. 3- letnia szkoła branżowa I stopnia

Szkoły branżowe I stopnia zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe.  Istotną różnicą między szkołami branżowymi I stopnia a "zawodówkami" jest, że uczeń po szkole w branżowej  po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego oprócz tego, że posiada już jeden zawód może kontynuować edukację w szkole branżowej II stopnia i zdać maturę.  Również liceum i technikum kończą się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa dojrzałości, które stanowić mogą "przepustkę" na studia.  Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, bez matury człowiek może kontynuować jedynie naukę w szkole policealnej i odbywając kwalifikacyjne kursy zawodowe. Po ukończeniu  liceum uczeń  zdobywa wykształcenie średnie. Po technikum po zdaniu egzaminu zawodowego może zdobyć tytuł technika. Natomiast szkoła branżowa I stopnia umożliwi zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
.

Różnice między poszczególnymi typami szkól ponadpodstawowych.

Liceum ogólnokształcące
4 letnie

Technikum

5 letnie

Szkoła branżowa I stopnia
3 letnia

Wykształcenie średnie

Wykształcenie średnie

Wykształcenie zasadnicze branżowe

Matura

Matura

Bez matury

Brak egzaminów potwierdzających kwalifikacje  w zawodzie

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (1-2 kwalifikacje zawodowe)

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (1kwalifikacja zawodowa)

Brak zawodu

Zawód

Zawód

Brak praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe (min. 280 godzin/ ok 8 tygodni w ciągu 5 lat)

Zajęcia praktyczne 2-3 dni w tygodniu przez 3 lata

2- 3 przedmioty rozszerzone

1-2 przedmioty rozszerzone

Brak przedmiotów rozszerzonych

m.in. 2 języki obce

2 języki obce

Min. 1 język obcy

Kontynuacja nauki: studia wyższe, szkoła policealna, kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kontynuacja nauki: studia wyższe, szkoła policealna, kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kontynuacja nauki: branżowa szkoła II stopnia, kwalifikacyjne kursy zawodowe, liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 

Co wybrać liceum ogólnokształcące, technikum a może  szkole branżową?  Warto wiedzieć, że to co jest dobrym wyborem dla kolegi, niekonieczne musi być  dobre dla nas. Zanim zaczniesz szukać informacji jaką szkołę wybrać zastanów się jakbyś chciał by wyglądała Twoja przyszłość za kilka, kilkanaście lat? Wiem, nie jest to proste. Sama miałam z tym problem.  Człowiek po ukończeniu edukacji pracuje  średnio ok. 40 lat (zakładając że w wieku 60/ 65lat  "idzie na emeryturę"). Aktywność zawodowa jest dużą częścią naszego życia  warto więc zadbać  żeby praca była źródłem satysfakcji i zadowolenia. Dlatego warto brać pod uwagę nasz temperament, charakter, umiejętności, uzdolnienia, zainteresowania i stan zdrowia.  Jeżeli lubisz jak się dużo wokół Ciebie dzieje, lubisz ruch, a nie lubisz się uczyć warto zastanowić się nad technikum czy szkoła branżowa, gdzie będą różnorodne przedmioty i  zajęcia praktyczne. Lepiej nauczyć się konkretnego zawodu niż wkuwać ogólne przedmioty i żałować pójścia do liceum. Zastanów się jakie czynności sprawiają przyjemność a jakich rzeczy i treści "nie trawisz". Kiedy nie wiesz kim chcesz być w przyszłości nie ma co wpadać w panikę.  Tym którym zainteresowania się jeszcze nie wykrystalizowały jest sporo.  Możesz spróbować się skupić  na razie na rzeczach,  które sprawiają najwięcej frajdy w szkole,  z których masz najlepsze oceny oraz nie nudzisz się podczas zajęć. Warto również zastanowić się co jest dla mnie ważne? Do czego dążę?

Poznanie zawodów i rynku pracy:
 Oprócz poznania siebie, typów szkół ważne jest by poznać specyfikę rynku pracy. Niektóre zawody wymierają, inne zaś stają się bardzo popularne. Trzeba jednak podkreślić, że zmiany na rynku pracy dokonują się bardzo dynamicznie. To co jest aktualnie "na topie" za kilkanaście lat może już nie być na to zapotrzebowania. Ważne jest poznać jakie są wymagania dotyczące określonych zawodów, jakie czynności wykonują osoby pracujące w danym zawodzie, jakie są wymagane predyspozycje zdrowotne, jakie szkoły należy skończyć żeby wykonywać dany zawód.

Poznanie wymogów rekrutacyjnych:

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o wyborze szkół warto przyjrzeć się zestawieniom ubiegłorocznych progów punktowych do konkretnych klas, szkół.  Podejrzewam, że każdego roku inne są punkty minimalne, decydujące o przyjęciu do danej klasy, ale warto mieć orientacyjne rozeznanie czy mając określoną liczbę punktów chociaż w zbliżonym stopniu mamy szansę się dostać do określonej szkoły.   Powinniśmy zwrócić uwagę jakie mamy oceny z przedmiotów, które są brane najbardziej pod uwagę przy wyborze interesującej nas klasy.  Warto wiedzieć, że dodatkowe punkty możemy otrzymać biorąc udział i zajmując wysokie miejsca w określonych przez Kuratorium Oświaty konkursach, biorąc udział w wolontariacie i aktywnie działać na rzecz szkoły, a także mając świadectwo z wyróżnieniem.

Proces wyboru szkoły i zawodu nie jest łatwy, wymaga czasu. Dlatego warto zabrać się za to stosunkowo wcześnie, a nie tuż przed lub po egzaminie ósmoklasisty. Jeśli mimo to nie masz pomysłu na siebie, warto udać się na bezpłatne konsultacje indywidualne, które oferują jedne z instytucji: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czy Fundacja Anioły Edukacji. Warto szybko się zdecydować i umówić na spotkanie, ponieważ że względu na duże zainteresowane jakim  cieszą się te instytucje,  terminy są dość odległe.

 

 

 

Jakie strony internetowe dotyczące procesu wyboru szkoły i zawodu są godne polecenia?

„Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły ponadpodstawowej ➡️ 4 kroki, w których warto mu towarzyszyć

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

POZNAJEMY ZAWODY


www.mapakarier.org znajdują się tutaj charakterystyki wielu zawodów. Nie tylko opisy czynności zawodowych, wymaganych umiejętności, ale też przykładowe ścieżki kształcenia, znajomość jakich przedmiotów szkolnych jest przydatna w danym zawodzie, predyspozycje zdrowotne

www.ore.edu.pl strona zawiera m.in filmy o zawodach, podstawy programowego dotyczące nauki w określonych typach szkół itp.
https://barometrzawodow.pl/ znajdują się tutaj aktualne dane statystyczne dotyczące ilości osób bezrobotnych, prognozy dotyczące zapotrzebowania lub jego braku na określone zawody na przykładzie województwa i naszego kraju.

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html. Strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji  do szkół ponadpodstawowych m.in zasad przeliczenia punktów, zestawienia ubiegłorocznych progów punktowych do konkretnych klas i szkół,  terminy drzwi otwartych

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ strona naboru do szkół ponadpodstawowych, znajdują się tu informacje dotyczące typów szkół  w aglomeracji poznańskiej, ich danych teleadresowych, stron www,  profili.klas itp.

www.perspektywy.pl – portal edukacyjny dla młodzieży zawierający m.in. informacje dotyczący zawodów, kierunków studiów, matury. Ponadto aktualizowane są rankingi szkół i uczelni wyższych.

https://www.cdzdm.pl/PL-H147/zawody.html. Strona ta zawiera listę zawodów w technikach i szkołach branżowych I stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

https://www.cdzdm.pl/PL-H486/o-sobie.html strona zawiera odnośniki do różnego rodzaju testów. Warto podkreślić, żeby nie traktować wyników całkowicie serio, ale jako jedną z wskazówek wsparcia co do wyboru zawodu.

Joanna Wróblewska
Szkolny doradca zawodowy