Loading color scheme

Klauzula

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • opcja zastąpienia tekstu grafiką,
 • udźwiękowienie treści spod kursora,
 • audiodyskrypcja,
 • wybór języka innego niż polski,
 • możliwość wyłączenia miotających różnobarwnych komunikatów,
 • stanowisko wyposażone w powiększalnik elektroniczny

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Rudź - Jaśkowiak.
 • E-mail: zsipo.sekretariat@interia.pl
 • Telefon: 61 8663579

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
 • Adres: ul. Berwińskiego 2/4
  60-765 Poznań
 • E-mail: zsipo.sekretariat@interia.pl
 • Telefon: 618663579

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Poznaniu mieści się w jednym budynku. Wstęp osób postronnych na teren budynku jest ograniczony. Teren boiska szkolnego jest terenem ogrodzonym z dostępem od ulicy Berwińskiego – brama na teren boiska szkolnego otwarta oraz wejście główne zamykane w czasie trwania zajęć szkolnych. Wstęp na teren boiska szkolnego pozbawiony jest barier architektonicznych. Boisko stanowi otwarta strefę rekreacji dziecięcej dostępną dla mieszkańców.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
W szkole nie uczą się uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Na terenie nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.